Vereniging Aandacht volwassenen met adhd - Al geruime tijd zijn er op een aantal plaatsen in Vlaanderen praatgroepen voor volwassenen en jongvolwassenen met ADHD actief. In 2001 bracht "Aandacht" deze initiatieven samen om coördinerend op te treden en de oprichting van nieuwe groepen te stimuleren. Medewerkers van "Aandacht" zijn ervaringsdeskundig door hun eigen betrokkenheid bij ADHD én door de kennis en ervaring die ze opdeden met Vlaamse ADHD-experten.

Visie
Op volwassen leeftijd wordt deze stoornis nog al te vaak miskend, zowel door de betrokkenen en hun familieleden als door professionele hulpverleners. Daardoor krijgen deze volwassenen niet de hulp en het begrip die ze eigenlijk verdienen, wat - bovenop hun moeilijkheden - voor extra belasting zorgt.
Het stellen van de diagnose en het starten van een aangepaste behandeling zijn nochtans mogelijk. Meestal echter loopt dit nog mis. Nochtans is het vaststellen van de diagnose op zich al een eerste belangrijke stap omdat zodanig door de betrokkene en zijn omgeving al beter begrepen wordt waarom hij eigenlijk zoveel moeilijkheden heeft. Men blijft niet langer op onbegrip stuiten en vaak wordt het ook mogelijk om overbodige psychiatrische behandelingen die op een vals spoor zitten te staken.

Omdat er nog weinig (h)erkenning bestaat, en omdat het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten vaak een belangrijke steun betekent, hebben een aantal mensen mét ADHD het initiatief voor het oprichten van een zelfhulpgroep genomen. Het behoort ook tot de doelstellingen om alle wetenschappelijke informatie over het onderwerp samen te brengen en beschikbaar te houden voor belangstellenden. Ook hopen we te kunnen rekenen op professionele adviezen en informatieverstrekking van gespecialiseerde hulpverleners.
De bedoeling is ook om via deze werking erkenning vanwege de maatschappij en vanwege de professionele hulpverleningswereld te bekomen.Door het bundelen van de ervaringen en de inzet van lotgenoten hopen we om een meer gestroomlijnd en georganiseerd platform te verwezenlijken voor vele volwassenen die vaak tussen de mazen van het klassieke hulpverleningsnet vallen.

Centrum zitstil is er voor iedereen die met adhd/add te maken heeft!

Centrum ZitStil, lid van vijftact , geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen.

Wij zijn er voor alle leeftijden (van 0 tot 99) én voor iedereen ! Voor personen met ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen ...

Centrum ZitStil vzw helpt mensen omgaan met ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder; vertaald betekent dit 'aandachtstekort/concentratieproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit'. Deze ontwikkelingsstoornis heeft een enorme impact op het leven van het kind of de (jong-)volwassene met ADHD en op zijn omgeving (thuis, op school, op het werk, in de vriendenkring).

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, zoals onder andere - maar niet gelimiteerd tot - jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen - optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

Centrum ZitStil streeft naar gelijkheid van kansen, het doorbreken van sociaal isolement en naar het vergroten van maatschappelijke participatie.

Centrum ZitStil organiseert activiteiten en ontwikkelt en implementeert producten, diensten en methoden, zowel in de sector van en volgens de methode van het sociaal-cultureel werk, als in de onderwijs- en opleidingssector. Begeleiding en coaching van/in de professionele loopbaan en in de gehele levensloop behoren ook tot de opdracht van de vereniging.

Centrum ZitStil komt op voor de belangen van mensen die geconfronteerd worden met ADHD.

Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Ze vervult een voorhoedefunctie bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk.

Een goede diagnose en begeleiding kunnen ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen zo gering mogelijk blijven: emotionele problemen, moeilijkheden op school en binnen relaties.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.