Ontmoetingsgroep beginnende dementie

De expertisecentra dementie zijn ontstaan vanuit de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Ondanks de toenemende aandacht voor dementie in de media, blijven er nog heel wat misverstanden overeind. Zo bijvoorbeeld de misvatting dat een persoon met dementie het toch allemaal niet meer weet. Deze idee vindt zijn wortels in de negatieve stereotiepe beelden over de eindfase van het dementieproces.

Toch mogen we stellen dat een persoon met dementie langer dan vermoed betrokken blijft op het hele gebeuren, beseft dat het niet goed gaat, vaak weet heeft van het ziekteproces. Dit is een belangrijk inzicht daar het onze omgang met de persoon met dementie drastisch kan beïnvloeden. Omdat dementie iets is wat zich in het hoofd situeert of met de geest te maken heeft, kleeft er nog steeds een taboesfeer rond. Vele direct betrokkenen durven er niet over praten uit schaamte of schuldgevoel wat openlijk praten over de ziekte er niet gemakkelijker op maakt. Deze hoge drempel was mede de aanleiding tot het oprichten van de expertisecentra die uitdrukkelijk een permanent aanspreekpunt met lage drempel willen zijn.

Dementie is een chronisch, degeneratief ziekteproces dat naast een groeiende afhankelijkheid, ook gekenmerkt wordt door een identiteitsverlies. De eens zo vertrouwde persoon verdwijnt geleidelijk in de mist van het vergeten. Deze ingrijpende verlieservaring laat diepe sporen na bij partners, kinderen, vrienden, buren, hulpverleners,… Zij worden doorheen het verloop van de ziekte meermaals geconfronteerd met afscheid nemen.

Hoe moeilijk en vervreemdend dit proces ook is of kan zijn, er schuilen tevens mogelijkheden in tot nieuwe zorg en betrokkenheid, tot nieuwe invulling van de relatie of hernieuwde ontmoeting. De expertisecentra dementie aanschouwen het lijden dat dementie met zich meebrengt. Dit lijden willen we niet dood-zwijgen, dood-maken, marginaliseren noch ontkennen. We willen het recht in de ogen kijken, aandacht geven en aanwezig zijn. De grenzen, eigen aan de problematiek kunnen we niet wegnemen maar in elke situatie willen we zoeken naar sporen van hoop. We willen hierbij ook uitdrukkelijk rekening houden de unieke context van eenieder.

Onze dienstverlening richt zich tot iedereen die vragen heeft waar men bij de bestaande organisaties en hulpverlening geen antwoord vindt. Vanuit een emancipatorische visie willen we de omgeving van de persoon met dementie versterken door het samen zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen.

Dit kan betekenen: informatieverstrekking, deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, doorverwijzen naar anderen diensten en organisaties. Het versterken van de deskundigheid op vlak van dementie bij bestaande organisaties en hulpverleners is dan ook essentieel. De lacunes in het huidige aanbod worden gesignaleerd aan de overheid. In Vlaanderen is er heel wat knowhow omtrent dementie beschikbaar. Deze kennis is echter zo versnipperd en verspreid dat de personen met dementie en hun directe omgeving er niet gemakkelijk toegang tot krijgen.

De Expertisecentra Dementie leggen contacten met deze binnen- en buitenlandse expertise en vormen zodoende een brug naar de gebruiker.

We willen op de hoogte zijn van nieuwe tendensen en innoverende projecten zodat anderen zich door deze kennis kunnen laten inspireren. Zo trachten we vanuit samenwerking en afstemming zonder concurrentie maar met respect voor ieders overtuiging te komen tot een kwalitatieve zorg voor de persoon met dementie en zijn omgeving.

Krachtlijnen

De Expertisecentra Dementie Vlaanderen onderschrijven volgende krachtlijnen:

 • We maken in de hulpverlening geen onderscheid naar afkomst, levensovertuiging, politieke kleur, leeftijd, betrokkenheid op de problematiek,…We willen er zijn voor iedereen die zich op één of andere manier vragen stelt rond dementie.
 • We werken vanuit emancipatorisch oogpunt: versterken van de zorg waar het moet door ondersteuning van professionele hulpverleners, door het mondiger maken van de direct betrokkenen, door het informeren van de zorgdragers.
 • We beschouwen de personen met dementie als volwaardige individuen met mogelijkheden en kansen die optimaal benut moeten worden.
 • We willen de eigen expertise verder uitbouwen en contacten leggen met deskundigen opdat zij deze kennis ter beschikking kunnen stellen.
 • We willen blijven zoeken naar innoverende projecten in de zorg voor personen met dementie.
 • We willen meewerken aan een projecten die de zorg en de aandacht voor personen met dementie ten goede komen.
 • We willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek door het aanbieden van nieuwe thema’s en het leggen van contacten met mogelijke deelnemers aan het onderzoek.
 • We willen samenwerken met organisaties en verenigingen van alle strekkingen en overtuigingen.
 • We streven naar een vlotte bereikbaarheid en een lage drempel
 • We helpen bij het zoeken naar passende antwoorden en/of gerichte doorverwijzing met respect voor de mogelijkheden en beperkingen van de hulpvrager.
 • We beluisteren individuele keuzes vanuit een respect voor de uniciteit van iedere situatie.
 • We willen onze verantwoordelijkheid naar deze doelgroep ten volle opnemen.

 

Deze ontmoetingsgroep is geschikt voor iedereen die problemen en beperkingen ervaart ten gevolge van een beginnende dementie en bereid is er met anderen over te praten, ervaringen te delen en wil leren hoe met de ziekte om te gaan. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt naar de verwachtingen gepeild en samen besloten tot al of niet deelname.

Deelnemers krijgen de kans om hun ervaringen omtrent hun ziekte samen te delen. Zij bepalen zelf waarover ze willen praten en gaan samen met elkaar en met de begeleiders op zoek naar mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Elke bijeenkomst begint met eenvoudige fysische oefeningen die het gewaarworden van het lichaam stimuleren en de concentratie verbeteren. De groep komt bijeen op dinsdagen (data worden per seizoen meegedeeld) van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Deze ontmoetingsgroep is een initiatief van Expertisecentrum Dementie Foton en Regionaal Dienstencentrum Zonnewende van Familiezorg West-Vlaanderen i.s.m. de geheugenklinieken van AZ Sint Jan Brugge en AZ Sint Lucas Brugge.

Fotonhuis Biskajersplein 2 8000 BRUGGE Tel: 050/44.67.93

e-mail: fotondoc@familiezorg-wvl.be Website: www.dementie.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.