Cato vzw - Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten

CATO is de afkorting van Cardio-Tonica.  "Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten" met maatschappelijke zetel te Dendermonde.

vzw Cato is aangesloten bij de vzw Vlaamse Federatie van Sportverenigingen van Hartpatiënten, vzw Belgische Cardiologische Liga en vzw Stichting voor Hartheelkunde.

Doel van vzw Cato :

De vzw stelt zich tot doel alle hartpatiënten en hun familie alle mogelijke vormen van psychische, culturele en andere vormen van ontspanning te verlenen o.m.

  •  bijstand verlenen aan de leden op medio-sociaal vlak;
  •  organsieren van revalidatie- en organisatietrainingen;
  •  inrichten van bos- en natuurwandelingen, fietstochten, eetgezondavonden ;
  •  voordrachten door specialisten......

Geschiedenis van vzw Cato : De oprichting van de vzw Cato is vrij snel gekomen. Slechts een tweetal contactvergaderingen zijn aan de eigenlijke stichtingsvergadering voorafgegaan. Iedereen had zowat op zijn eigen terrein een opdracht toegemeten gekregen en zulks had tot gevolg dat op 25 mei 1981 in de burelen van Intercom aan de Grote Markt te Dendermonde kon worden overgegaan tot de officiële oprichting van de zelfhulpgroep Cato, voluit vzw Cardio-Tonica, wat uiteraard staat voor vriendenkring voor hartpatiënten uit de regio  Dendermonde.

Met de oprichting van deze vriendenkring wilden de initiatiefnemers gevolg geven aan de vraag om begeleiding van hartpatiënten in eigen midden.

Historiek: 

Aan de oprichting van de vzw Cato zijn slechts een tweetal contactvergaderingen vooraf gegaan. Iedereen had een specifieke taak toegemeten gekregen  en op 25 mei 1981 kon in de burelen van Intercom aan de Grote Markt in Dendermonde worden overgegaan  tot de officiële oprichting van de zelfhulpgroep Cato , voluit vzw Cardio Tonica wat uiteraard staat voor vriendenkring voor hartpatiënten uit de regio Dendermonde .

Met de oprichting van deze vriendenkring wilden de initiatiefnemers  gevolg geven aan de dringende vraag om begeleiding van hartpatiënten in eigen midden.

Constant Vermeulen, die bij  de samenstelling van het bestuur tot voorzitter werd verkozen was voor zijn hartinfarct  in het Gentse A.Z opgenomen geweest waar een team klaar stond om de hartpatiënt op efficiënte manier te begeleiden tijdens de revalidatieperiode en ook daarna.

Aangezien iets dergelijks in de regio Dendermonde onbestaande was werd besloten hier iets aan te doen. Mevrouw Chris Bruynincx, sociaal verpleegkundige in het stedelijk ziekenhuis, werd bereid bevonden zich voluit in te zetten voor het initiatief.     

Ze nam contact op met verschillende hartpatiënten uit het Dendermondse  die elkaar snel vonden. Enkele samenkomsten volstonden om in grote lijnen de verwachtingen inzake opvang en begeleiding  in het kader van de nazorg vast te leggen.

Naast de twee voornoemden waren ook de heren Gilbert Baeke, Georgie Bomhals, Lucien De Hauwere en Francis Ghijsbrecht  bereid bevonden om een leidende taak op zich te nemen en te ijveren voor de uitbouw van de vereniging..

Het eerste dagelijks bestuur van de vzw Cato zag er uit als volgt:

Voorzitter : Constant Vermeulen

O/voorzitter: Lucien De Hauwereq

Secretaris: Chris Bruynincx

Penningmeester: Gilbert Baeke

Commissaris: Georgie Bomhals

Lid: Francis Ghijsbrecht

Enkele weken na de stichtingsvergadering werd een eerste ledenvergadering gehouden. Via de pers werd de doelstelling  van de vereniging bekend gemaakt. De belangstelling was buitengewoon  groot wat nog maar eens aantoonde hoe groot de nood aan een dergelijke vereniging wel was in het Dendermondse.

Zoals het hoorde werd gestart met een reeks gespreksavonden, die er op gericht waren zoveel mogelijk nuttige informatie door te geven aan de hartpatiënten en hun families. Vooral de problemen rond de nieuwe en verplichte levens- en eetgewoonten  werden in deze eerste maanden aangepakt en toegelicht. Uit de gespreksavonden bleek hoe moeilijk  sommigen het wel hadden om zich aan te passen en hoe weinig ze aan informatie hadden meegekregen toen ze uit het ziekenhuis werden ontslagen.

vzw Cato groeide, al kreeg het niet altijd de verhoopte medewerking. Met de Dendermondse hartbewakingsdienst kwam het snel tot een goede samenwerking al  bleef er het probleem dat in het ziekenhuis geen ruimte ter beschikking kon worden gesteld  voor de vereniging. Gelukkig kon Cato voor zijn vergaderingen ,gespreks – eetgezond -  en voorlichtingsavonden steeds terecht in de vergaderzaal van Intercom, dit dankzij de welwillendheid van de directie. 

Verschillende gesprekken met o.a. Dr  Cardioloog Zenner  hadden tot gevolg dat in de hartbewakingsdienst werd gestart met  revalidatietrainingen. Voorzitter Constant Vermeulen, die op  basis van de richtlijnen verkregen  in het A.Z .te Gent, gedurende meerdere weken als proefkonijn fungeerde ligt onbetwistbaar aan de basis van deze doorbraak.

Maar dit bracht nog altijd geen antwoord op de vraag wat…eens de revalidatieperiode achter  de rug ligt. Inderdaad men moest ook daarna verder aan zijn conditie kunnen werken. Verplaatsingen  naar centra in Aalst, Gent , Antwerpen of  Leuven  spraken  niet zomaar iedereen aan .

De oprichting van een eigen trainingscentrum werd vanaf dat moment een must. Er werd echt werk van gemaakt. Het vinden van een gepaste  locatie  bleek het grootste probleem. Er werd gezocht en uiteindelijk gevonden. De eerwaarde zusters  van het Sint-Vincentius  Instituut  toonden zich uiterst begrijpend  en  stelden  de sportzaal van de basisschool, gelegen aan het Sas,  juist achter het ziekenhuis en de bewakingsdienst  ter beschikking.

De kogel was door de kerk. Op 30 april 1984 werd onder leiding  van de kinesitherapeuten  Vincent De Decker en Dirk Verleyen  en onder toezicht van een verpleegkundige met de trainingen gestart, die sinds die dag elke week  op dinsdag  -  en vrijdagavond  van  19u30 tot 20u30  worden gehouden. Aan  het opstarten  van de trainingen was een actie “150.000 “ vooraf gegaan voor de aankoop  van de noodzakelijke apparatuur.

Zowat gelijktijdig werd een infobrochure samengesteld  die ter beschikking werd gesteld  van de hartpatiënten uit de regio  en gratis verspreid in het Dendermonds ziekenhuis en via de huisartsen  en  apotheken . In deze brochure  werd vooral de klemtoon gelegd  op de nazorg  en de revalidatie.

Tijdens  een  persconferentie gehouden op 19 december 1984  werd  de actie toegelicht  en ook het kwartaalblad  “Harteblad “ voorgesteld. Een kwartaalblad  met nuttige informatie  inzake de werking van de vzw Cato  ,de avondtrainingen, de doelstelling van de groep. Het  kwartaalblad dat vandaag de dag  nog steeds  in  stand wordt gehouden  en aan de effectieve, ere – en steunende leden , evenals, aan de adverteerders, huisartsen, bibliotheken  en infodiensten van de gemeenten uit het arrondissement Dendermonde  wordt toegestuurd.

Dat de avondtrainingen, zowat de voornaamste doelstelling van de vzw Cato , heilzaam zijn  staat buiten kijf. De deelnemers gaan zich na een korte  tijd  fysiek beter voelen, in de meeste gevallen veel beter dan in de periode die aan hun hartinfarct of hartoperatie is voorafgegaan. Het dient gezegd dat vanuit  de Dendermondse hartbewakingsdienst  flink wat steun kwam o.a. onder de vorm van toezicht houden en de op medisch vlak liggende controles tijdens de trainingen. Het pleit voor de verpleegkundigen  van de hartbewakingsdienst  waarvan o.a. Prudent Boué zelfs bereid werd bevonden het secretariaat over te nemen in de periode van het eerste lustrum en de geslaagde “ Eerste Nacht van het Hart” in het toenmalig Koningshof op 28 oktober 1985.

Ondertussen  hadden wel enkele bestuursleden  van het eerste uur  afgehaakt  nl  de hh Lucien De Hauwere, Francis Ghysbrecht en Georgie Bomhals. Ze werden onderscheidelijk in hun functie vervangen door de huidige ondervoorzitter Reinhold Verleyen, Maurice Bracke, Wilfried Verleyen, Marita Verleysen en verpleegkundige André Van Den Steen.

De vzw Cato  kreeg  meer en meer belangstelling. Het eerste lustrum ging gepaard met een zevendaagse tentoonstelling in het Dendermondse stadhuis onder het motto “ Oorzaken ,behandeling en nazorg  bij hart – en vaatziekten.

Op 23 mei  1988 trok Cato met 45 deelnemers naar Lloret de Mar  voor een tiendaagse  reis. In  1989 kreeg  het “Harteblad “ een nieuwe look, nam Maurice Bracke het secretariaat van Prudent Boué over  en kwamen Victor De Waegeneer en Jozef De Maeyer de bestuursrangen  vervoegen.

De tijd  stond niet stil en op 21 oktober was men reeds aan de eerste Lustrumnacht van het Hart toe in de Buggenhoutse Salamander.In samenwerking met Becel en Vitelma werd gestart met een nieuw initiatief  - de eetgezondavonden , die vandaag de dag nog bijzonder succesvol zijn  en waarin o.a. de diëtisten Ann Vanden houcke en Jeannot Verstichelen  naast onze huiskok Ann Vermeulen  een belangrijke  rol zijn komen te spelen.

Wandelingen, fietsen, daguitstappen, ontspannings – en informatieavonden behoren verder tot de steeds weerkerende activiteiten  bij de vzw Cato. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie  op 18 januari 1990 werd een informatiebrochure, die tot stand kwam  met  Therabel  Pharma, aan de pers voorgesteld. Een brochure vol nuttige informatie, gratis ter beschikking gesteld van  de huisartsen en apothekers uit de regio.

Op 25 mei 1991 vierde Cato zijn  10-jarig bestaan. Van de stichters  waren er nog slechts twee actief gebleven Gilbert Baeke en Constant Vermeulen  respectievelijk penningmeester en voorzitter sinds de oprichting.

De jaren vlogen voorbij en Cato bleef maar groeien. In 1995 verloren we  onze secretaris Maurice Bracke. Hij werd opgevolgd door Jozef Van Geel onze huidige tweede ondervoorzitter. In 1998 haakte  Jozef De Maeyer af  en kwamen  Willy De Cock en Egide Collier de bestuursrangen vervoegen. Willy De Cock nam op verzoek van Gilbert Baeke de taak  van penningmeester over en Egide Collier werd verantwoordelijke voor de avondtrainingen, fitness en de pas opgestarte aqua-gym. Op de vooravond  van het 20-jarig bestaan  ontviel ons medestichter Gilbert Baeke en  stapte Victor De Waegeneer, wegens gezondheidsredenen, uit het  bestuur. Hij werd vervangen door Gustaaf  De Backer, verantwoordelijk  voor de trainingen, wandelingen en fietstochten.

Vandaag 27 mei  2006  is het feesten geblazen .Cato bestaat 25 jaar. Bij de oprichting gaven betweeters ons  amper 6 maanden. We hebben door onze wilskracht  het tegendeel bewezen , “vzw Cato Zilver”, het klinkt als muziek in de oren. Met de hand op het hart kunnen we stellen dat we in onze opdracht zijn geslaagd. Onze taak is echter nog niet af. Ook in de verdere toekomst moet Cato zich blijven inzetten  voor de hartpatiënten uit de regio en daar staat het  onbaatzuchtig bestuur borg voor.

Willy De Cock
Vlasmarkt 6 bus 1, 9200 DENDERMONDE
Tel: 052/21.22.05
Tel: 0475/66.13.17
e-mail: vzwcato@skynet.be
Website: www.vzwcato.org
Memo: secretaris, verantwoordelijke info en publiciteit

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.