"Wat nu" vzw (Hechtingsstoornis)

Vzw "Wat Nu?" werd in 1990 opgericht en stelde zich tot doel het probleem van hechtingsgestoordheid bekend te maken, de ouders te begeleiden en te bemoedigen, de professionele hulpverlening te stimuleren en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Toen wij in de negentiger jaren voor de eerste maal in Vlaanderen spraken over hechtingsstoornis (toen nog vaak bodemloosheid genoemd) bekeek men ons alsof we van een andere planeet kwamen. Daar had men nog nooit van gehoord, zelfs niet in de hulpverlening. Vaak werden we meewarig bekeken en deed men onze getuigenis af als "een uitvlucht van ouders om hun onvermogen om kinderen op te voeden te verbergen". Helaas krijgen sommige ouders dit ook nu nog te horen van sommige hulpverleners en/of artsen!

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan in 2000 werd er op 19 mei een studiedag (lees hier meer) georganiseerd. Ruim 600 professionele hulpverleners waren op die studiedag aanwezig. Dit grote aantal aanwezigen wees op de grote behoefte die toen bestond – en nog steeds bestaat - om deze problematiek beter te begrijpen en te leren hoe er mee om te gaan.

Bij de 15de verjaardag werd op 9 september 2005 een studiedag georganiseerd met al thema: "Een spiegel van raadselen: Liegen en bedriegen bij pubers met een hechtingsstoornis". Onze betrachting is om in de toekomst nog lezingen en/of informatieavonden gegeven omtrent de problematiek.

In de eerste plaats is "Wat Nu?" is een vereniging voor en door ouders. Uit ervaring blijkt dat het kunnen spreken met lotgenoten over zijn/haar problemen, een zekere verlichting kan brengen. Ouder en kind raken zelf, maar ook samen meer en meer geïsoleerd. Ouders van een hechtingsgestoord kind krijgen van de omgeving meestal geen schouderklopjes voor hun opvoedkundige resultaten. Integendeel, onze omgeving, familie, vrienden of leerkrachten zijn doorgaans vrij gul met opmerkingen als:

  • "Als het mijn kind was dan ..."
  • "Je bent er veel te goed voor"
  • "Je geeft het kind geen vrijheid"
  • "Je geeft het kind te veel vrijheid"
  • "Je bent te streng"
  • "Je bent niet streng genoeg"

De bijzondere opvoedkundige inspanningen, die iedere ouder van een hechtingsgestoord kind dagelijks moet opbrengen worden miskend. Vele ouders voelen zich dan ook mislukt in hun ouderschap en zijn beladen met schuldgevoelens. Dit is een essentiële doelstelling van onze contactgroep: laten inzien dat schuldgevoelens niet hoeven en niets opleveren, een luisterend oor zijn en de ouders stoom laten afblazen.

In de maandelijkse gespreksgroepen (voor leden: zie kalender) vinden ouders steun bij elkaar, wisselen ervaringen en informatie uit omtrent hulpverlening en opvoeding van hun (adoptie- en pleeg)kinderen. De steun en de solidariteit tijdens deze bijeenkomsten zijn een rijke bron om kracht uit te putten. De gespreksonderwerpen betreffen vooral de opvoedingsvraag van de ouders en de bestaande hulpverlening.

Er wordt een bepaald onderwerp, een herkenbare situatie of een vaak gestelde vraag als uitgangspunt genomen. De ouders kunnen dan hun ervaringen hierrond delen en eventueel tips uitwisselen. Ouders die voor de eerste keer komen krijgen steeds vooraf de kans om hun verhaal te doen en hun vragen te stellen, als zij dat wensen.

Ouders kunnen steeds telefonisch terecht op het secretariaat. Het eerste contact is vaak een lang telefoongesprek waarin de betrokkenen zich eindelijk begrepen voelen en de nodige informatie krijgen.

Een even groot aantal professionele hulpverleners doet beroep op onze ervaringsdeskundigheid om aan de toenemende vraag om hulp van ouders tegemoet te komen en zo trachten te voorkomen dat sommige jeugdigen in de criminaliteit terecht komen.

Omwille van de vaak voorkomende specifieke leerproblemen is er vanaf mei 2002 voor de leerkrachten een speciale brochure beschikbaar. Deze kan aangevraagd worden via het e-mailadres van Wat Nu?

Het werkgebied van "Wat Nu?" bestrijkt heel Vlaanderen. Sedert 1995 is de vzw "Wat Nu?" erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt sedert 2001 voor haar werking gesubsidieerd. Ook op het politieke vlak laat "wat Nu?" niet na het probleem van hechtingsgestoordheid aan te kaarten. Zo werd op 13 december 2001 een voorstel tot nieuw decreet ingediend in het Vlaams Parlement (voor het decreet: klik hier). Op 21 en 22 maart 2002 waren er hoorzittingen over dit nieuwe decreet (voor de samenvatting van de ingediende tekst van Wat Nu? bij de hoorzitting in het Vlaams Parlement: klik hier). Dit decreet werd op 12 februari 2004 in de Parlementaire commissie Welzijn goedgekeurd en zou in voege treden op 1 januari 2005.

In 2010 werd een Staten-Generaal omtrent adoptie georganiseerd. Ook hier zaten enkele ouders van "Wat Nu?" mee aan tafel, om het belang van een goede voorbereiding en degelijke nazorg bij adoptie aan te kaarten. Naar aanleiding van deze Staten-Generaal vroeg "Wat Nu?" het statuut van trefgroep aan. Op die manier nemen we actief deel aan het adoptiebeleid in Vlaanderen, door vergaderingen met Kind & Gezin, Steunpunt Nazorg Adoptie, het VAG, enz. Het statuut werd ons intussen toegekend.

Een veel gehoorde uitspraak van ouders van een kind met een hechtingsstoornis (gehechtheidsprobleem) is de volgende: "Het is net een bodemloze put! Je stopt er oneindig veel liefde, aandacht en zorg in, maar er komt zelden iets terug." Vandaar dat men vroeger wel eens sprak over "bodemloosheid" of het geen-bodem-syndroom. Men bedoelde hiermee dat het kind geen zekerheid, geen vertrouwen, geen "bodem" meer had in zijn bestaan. Maar omdat deze term veelal geïnterpreteerd werd in de zin zoals bovenstaande uitspraak bedoelt, is men een andere term gaan gebruiken.

'WAT NU?' vzw

Werking: De groep tracht via maandelijkse gespreksavonden met ervaringsverwanten het isolement te doorbreken waarin ouders van een hechtingsgestoorde jongere terecht komen. Dit in de eerste plaats door te luisteren en te praten, ervaringen uit te wisselen, te streven naar meer bekendheid van het begrip 'hechtingsstoornis' en door mee te werken aan een aangepaste hulpverlening. Er worden ook lezingen en workshops georganiseerd en een bibliotheek aangelegd met relevante documentatie. Ten slotte organiseert 'Wat Nu?' op geregelde basis ontspannende activiteiten met lotgenoten.

Contact

Postbus 4, 1785 MERCHTEM Tel: 0491/08.34.72

e-mail: watnu@hechtingsstoornis.org
Website: www.hechtingsstoornis.org

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.