Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De vereniging heeft als doel de communicatie tussen medici en patiënten te verbeteren, het isolement van iemand met een hersenaandoening te doorbreken en de conditie van de leden te bevorderen. Alle patiënten en partners zijn welkom; er zijn acht bijeenkomsten per jaar.

Isichia is een organisatie die zich vooral richt op mensen (vooral vrouwen) met een eet- of snoepverslaving. Daarnaast heeft deze organisatie ook aandacht voor andere eetstoornissen als anorexia nervosa en bulimia nervosa. Deze organisatie is er om mensen met een eet- of snoepverslaving inzicht te leren krijgen in hun gedrag. Men zoekt naar de oorzaken van dit gedrag en streeft naar een gezond en haalbaar gewicht.

Isichia bevindt zich in Sint-Niklaas. Deze sessies worden gegeven onder deskundige begeleiding.

Werking: Een belangrijke stap na de lichamelijke recuperatie en revalidatie na een beroerte is het zich opnieuw tussen de mensen "wagen". Bij het verwerken van die blijvende handicap kan het ontmoeten van mensen met gelijke ervaringen een grote steun zijn. Een vriendelijk woord of een luisterend oor kunnen wonderen verrichten. Bij "Hou moed" bent u welkom, wie u ook bent en hoe u zich ook voelt na uw beroerte.

Ectodermale Dysplasie België - De bedoeling van deze zelfhulpgroep is om ectodermale dysplasie bekendheid te geven en patiënten of geïnteresseerden te informeren.

CATO is de afkorting van Cardio-Tonica.  "Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten" met maatschappelijke zetel te Dendermonde.

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

De diensten voor gezinspastoraal in de bisdommen - Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.

Zoniënclub is een vereniging voor doven, slechthorenden en hun horende partners, vrienden en sympathysanten. Wij komen regelmatig samen op culturele, sportieve of gewoon ontspannende gelegenheden. Dat kan gaan van een poëzie-avond, een bezoek aan een museum of tentoonstelling, een wandeling of zelfs een weekendje uit. Bij uitstappen die door een gids begeleid worden vragen we telkens een doventolk om de uitleg om te zetten in gebarentaal en vragen we aan de gids traag en duidelijk te articuleren voor de personen met een auditieve handicap die liplezen en/of luisteren met hoorapparaat.

Deze groep voor ouders komt éénmaal per maand samen met als doel: het kunnen uiten van emoties, luisteren, het uitwisselen van ideeën. Er wordt aan vorming en preventie gedaan door samenwerking met politie en rijkswacht, dokters en scholen.

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt. Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen, door middel van onder andere praatuurtjes, een “nieuw” leven.

Deze werkgroep staat open voor 'co-ouders' en 'nest-ouders' en voor hen die dit proberen te worden of het geweest zijn; alsook voor hun hulpverleners (bemiddelaars, notarissen, advocaten, rechters, wetgevers, studenten, journalisten enz.). Men kan er deskundige informatie en hulp krijgen op praktisch, juridisch, fiscaal, sociaal en opvoedkundig vlak.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een dement persoon is niet zomaar bepaalde - overwegend verstandelijke - vermogens kwijt, maar is ze voortdurend -zij het zeer langzaam - aan het verliezen. Het begrip "dementen", "dementerenden" wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen graag de nadruk op de persoon en spreken bijgevolg over de persoon met dementie.

Ons doel
- zo snel mogelijk de nieuwe gevallen diagnosticeren (de symptomen treden vooral op tussen de eerste en tweede levensdecade).
- dat elke patiënt in staat is om actief met zijn symptomen om te gaan en aldus zijn eigen veiligheid te garanderen. Zo worden zijn gezondheid en zijn professioneel leven zo min mogelijk verstoord.
- dat elke patiënt voldoende Inhibiteur C1 esterase in huis heeft voor een acute aanval.
- dat elke patiënt overal toegang heeft tot een efficiënte behandeling voor zijn aandoening.
- vermijden van fouten in het stellen van de diagnose, vermijden van niet geschikte behandelingen en nutteloze heelkundige ingrepen (vooral exploratieve laparotomies).

Wat is NAH?
Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Kontakt biedt mensen de gelegenheid om over hun gevoelens en moeilijkheden te praten. Zelfbewustwording is het doel, door contact te maken met de eigen gevoelens en van daaruit te zien hoe men in de wereld staat. Vanuit de visie dat het lichaam erg belangrijk is om tot dit inzicht te komen, werkt de groep vooral met expressie (dans, ademhalingsoefeningen, stem, ontspanningsoefeningen, tekenen ...).

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.