Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Werking: Een belangrijke stap na de lichamelijke recuperatie en revalidatie na een beroerte is het zich opnieuw tussen de mensen "wagen". Bij het verwerken van die blijvende handicap kan het ontmoeten van mensen met gelijke ervaringen een grote steun zijn. Een vriendelijk woord of een luisterend oor kunnen wonderen verrichten. Bij "Hou moed" bent u welkom, wie u ook bent en hoe u zich ook voelt na uw beroerte.

Deze zelfhulpgroep ontstond eind 2010 onder impuls van het O.L.Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en het AZ Groeninge te Kortrijk en wil patiënten en hun familie verenigen die geconfronteerd zijn met een CVA. De groep komt tweemaandelijks samen om binnen een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar, leuke activiteiten te ondernemen, en kan daarbij rekenen op de professionelesteun van twee psychologen uit beide ziekenhuizen.

Wat doet angstweg.nl?
Duizenden mensen in lijden aan claustrofobie.

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt. Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen, door middel van onder andere praatuurtjes, een “nieuw” leven.

Hart-en/of longtransplantatie is een nieuwe behandelingsmethode die de laatste jaren met toenemend succes wordt toegepast bij welbepaalde patiënten met een ernstige hart of longaandoening die door geen andere behandelingswijze nog kan verbeteren.

DysKus staat voor: volwassenen met Dyslexie Kansen geven, uitd(r)agen en steunen. Het is een vereniging opgericht door en voor volwassenen met dyslexie, met als doel dyslectische personen meer kansen te geven op beroepsvlak. Vaak wordt dyslexie bij volwassenen onvoldoende herkend. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het solliciteren en bij het uitvoeren van een job, met extra werkdruk tot gevolg. Dyslexie vormt zo vaak ten onrechte een belemmering bij het uitbouwen van een succesvolle carrière.

Iedereen die met één of meerdere van deze ziekten worstelt kan bij de groep terecht, zowel 'fysisch als psychisch'. Er zijn tweemaandelijkse bijeenkomsten, informele praatsessies waar iedereen terechtkan met vragen, problemen en ervaringen; afgewisseld met informatieve sessies met mensen uit de medische wereld (chirurgie, farmacie, huisartsen, enz.). De groep wil medepatiënten de mogelijkheid bieden de draaglast van hun ziekte te verlichten of er alternatieve oplossingen voor te vinden.

Rustpunt vzw is een alternatief, spiritueel gerichte praktijk voor emotionele en mentale ontwikkeling door middel van therapieën gebaseerd op zowel psychische, mentale, emotionele en fysieke waarden.

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.
Zij verwezenlijkt dit doel door:

Ons doel
- zo snel mogelijk de nieuwe gevallen diagnosticeren (de symptomen treden vooral op tussen de eerste en tweede levensdecade).
- dat elke patiënt in staat is om actief met zijn symptomen om te gaan en aldus zijn eigen veiligheid te garanderen. Zo worden zijn gezondheid en zijn professioneel leven zo min mogelijk verstoord.
- dat elke patiënt voldoende Inhibiteur C1 esterase in huis heeft voor een acute aanval.
- dat elke patiënt overal toegang heeft tot een efficiënte behandeling voor zijn aandoening.
- vermijden van fouten in het stellen van de diagnose, vermijden van niet geschikte behandelingen en nutteloze heelkundige ingrepen (vooral exploratieve laparotomies).

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Een café is een plek bij uitstek om mensen te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. In het praatcafé dementie zijn er geen barkrukken of klikkende biljartballen maar de sfeer is er net zo ontspannen als in een gewoon café. Hier kunnen op een informele manier mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers rond het onderwerp dementie elkaar ontmoeten. 

Elan Kortrijk - zelfhulpgroep voor vrouwen in echtscheiding - Elan is een feitelijke vereniging gebaseerd op christelijke basis maar openstaand voor andere overtuigingen. Elan wil opvang en begeleiding geven, aan vrouwen verwikkeld in een moeilijke partnerrelatie, met morele en juridische steun.

Onder Ons vzw is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen en is actief met kleinschalige werkgroepen in heel Vlaanderen. Onder Ons beschikt over een uitgebreid dienstverleningsaanbod: informatie over technische hulpmiddelen en cursussen liplezen of spraakafzien in elke provincie.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een dement persoon is niet zomaar bepaalde - overwegend verstandelijke - vermogens kwijt, maar is ze voortdurend -zij het zeer langzaam - aan het verliezen. Het begrip "dementen", "dementerenden" wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen graag de nadruk op de persoon en spreken bijgevolg over de persoon met dementie.

Hartekinderen vzw - Onze vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.