Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Wij gaan u trachten duidelijk te maken waar de zelfhulpgroep voor staat en de werking van de vereniging. In feite gaan we dat moeilijk woord "gelaryngectomeerde" vertalen in stembandloze. De zelfhulpgroep is er in de eerste plaats voor lotgenoten, maar ook voor professionelen zoals geneesheren, logopedisten, verplegend personeel, hulpverleners, enz

De Lage Drempel vzw - Door verlies van een job, invaliditeit, ziekte, hoge uitgaven volstaat voor een gezin met kinderen vaak het beschikbare inkomen niet. Men spreekt van een laag inkomen indien de maandelijkse netto-inkomsten lager liggen dan 700 euro en het gezin één of meerdere kinderen telt.

Men besluit tot een transplantatie van de lever wanneer de lever zijn functie niet meer vervult. Bij volwassenen is dit voornamelijk ten gevolge van een ongeval, levercirrose of -tumoren. Bij kinderen gaat het vooral om misvormingen van de galwegen en metabolische stoornissen.

Doelstelling zelfhulpgroep
Dikwijls voelen ouders zich onbegrepen of worden ze genegeerd door anderen, meestal uit onbegrip of omdat men niet weet wat het is om een kind te verliezen omdat men het zelf niet meegemaakt heeft.

Kanker is een aandoening waarbij cellen ongeremd beginnen te groeien en de normale samenhang van de cellen verloren gaat. Dit is wat men noemt een kwaadaardige tumor en veroorzaakt onder andere drukverschijnselen in zijn omgeving, wat leidt tot vernietiging van de weefsels.

vzw Medisch Falen ontstond in 2001 naar aanleiding van de talrijke reacties op een uitzending van Ombudsjan waar iemand getuigde over de medische fout waarvan haar dochtertje kort na de geboorte het slachtoffer van werd. De vereniging stelt zich tot doel de slachtoffers van medische fouten bij te staan met medisch en juridisch advies, op te treden als spreekbuis van de slachtoffers in de media en in de debatten met de andere betrokken partijen (zoals de overheid, de Orde der Geneesheren, de ziekenhuissector en de verzekeringsmaatschappijen), en bij te dragen tot de preventie van medische fouten door te leren uit de ervaringen van de slachtoffers.

Over ons Voorstelling van de vzw “Ouders van een vermoord kind” De vzw “Ouders van een vermoord kind” is een ondersteunde zelfhulpgroep voor ouders wiens kind vermoord werd. De vzw werd in 1989 opgericht door een samenwerking tussen de ouders van een vermoord kind en de hulpverleners van de dienst slachtofferhulp in Leuven. De ouders hadden nood aan steun en troost en hoopten dit bij elkaar te vinden.

Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

MS Kring de Hoorn - Multiple sclerose, kortweg MS genoemd , is een neurologische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg, noodzakelijk voor het coördineren van allerlei bewuste en onbewuste activiteiten die wij in het dagelijkse leven ondernemen. Voorbeelden hiervan ; bewegen, spreken, denken.

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.

Leuvense Levertransplantanten vzw - De vereniging wil de algemene belangen van de levertransplantatiepatiënten die in het UZ Gasthuisberg te Leuven gevolgd worden behartigen, evenals de belangen van hun familieleden en hun onmiddellijke omgeving, door:

Ariane praatgroep vzw - Leukemie is een vorm van bloedkanker waarbij een ongecontroleerde vermeerdering van de witte bloedcellen plaatsvindt. Er zijn verschillende vormen van leukemie bekend en de ziekte kan zowel een chronisch als een acuut verloop kennen. De behandelingen die volgen zijn zwaar om dragen en brengen zowel de patiënt als zijn familie vaak in een isolement.

Klippel en Trenaunay beschreven in 1900 voor het eerst een zeldzame aangeboren aandoening, waarbij een combinatie van drie afwijkingen aan één of meerdere ledematen voorkomt, nl. wijnvlek, uitgezette aders en/of spataders en een groeiafwijking van bot- en/of weke delen.

Werking: Deze groep richt zich tot iedere gelaryngectomeerde en sympathisant. Op verzoek worden nieuwe patiënten bezocht aan huis of in het ziekenhuis, zowel voor als na de ingreep. Ook organiseren zij om de drie maanden een samenkomst.

Noonan-oudercontactgroep vzw - De Noonan-oudercontactgroep is een Vlaamse groepering van ouders met een kind met het syndroom Van Noonan. Het syndroom van Noonan is een erfelijke aandoening die tot uiting kan komen in een grote verscheidenheid aan symptomen. De ernst van die symptomen kan heel erg verschillen per persoon.

De vzw Twins is verbonden aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van het Universitair Ziekenhuis te Leuven en aan het UZ te Gent. Sedert 1996 is er een vrijwilligerswerking, samengesteld uit meerlingen en ouders van meerlingen. Deze vrijwilligerswerking bestaat in Gent en in Antwerpen. Er wordt informatie verschaft aan ouders en andere betrokkenen over zwangerschap, geboorte, opvoeding, schoolproblematiek enz., specifiek in functie van meerlingen.

O.V.O.K. - Ouders Van een Overleden Kind - Ouders van een overleden kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit willen wij als vereniging:

De Verdwaalde Ooievaar – Netwerk Fertiliteit, is gegroeid uit een groep mensen die op 1 of andere manier iets te maken hebben met fertiliteit. Hetzij professioneel, hetzij empathisch, hetzij “uit ondervinding”. Zelf hebben we verschillende watertjes doorzwommen, de één al meer dan de ander, en verschillende hemelruimtes doorkliefd om al dan niet het gezin van onze dromen te vormen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.