Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Belgische vereniging voor narcolepsie vzw - Narcolepsie is een aandoening van het centraal zenuwstelsel dat de opeenvolgende fasen van de slaap regelt. De patiënt wordt overvallen door terugkerende, onbedwingbare slaapaanvallen gedurende de dag. Iemand met narcolepsie kan ook gedurende korte tijd verlamd raken zonder het bewustzijn te verliezen, deze toestand wordt kataplexie (spierverlamming) genoemd.

Contactgroep myeloom-en waldenströmpatiënten vlaanderen vzw (CMP vzw)

Wij zijn een vereniging voor mensen die aan de ziekte Multipel Myeloom of de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker, lijden, en voor hun familie en vrienden.

Het is een ziekte die niet zo héél veel voorkomt maar ze treft toch zo’n 500 à 600 nieuwe zieken per jaar in België. Wanneer deze lotgenoten op zoek gaan naar informatie, is die vaak niet zo gemakkelijk te vinden. De meeste mensen kennen deze vorm van kanker vaak niet waardoor men op heel wat onbegrip stuit tijdens deze zoektocht.

Interstitiële Cystitis (IC) of blaaspijnsyndroom is een chronische, niet door bacteriën veroorzaakte ontsteking van de urineblaas met vaak invaliderende symptomen. Het lijkt op een gewone blaasontsteking, maar antibiotica helpen niet.

Wanneer je plots geconfronteerd wordt met incontinentie of retentie van urine of stoelgang kan dit ernstige gevoelens van onveiligheid oproepen. Medisch gezien wordt alles goed opgevolgd maar psychologisch sta je er meestal alleen voor. Natuurlijk bestaan er nog toegewijde verpleegkundigen en artsen die hun patiënten met liefde en gevoel verzorgen, maar door de veranderde cultuur van de geneeskunde zelf, waar alles steeds sneller moet, is deze zorg steeds moeilijker te vinden.

Sprankel vzw is een vereniging van ouders van normaal begaafde kinderen met leerproblemen of leerstoornissen en heeft de volgende doelstellingen:

Nabestaanden Van Donoren vzw - Op het moeilijkste moment in het leven – bij het overlijden van de partner, kind, broer, zus of een ander dierbaar familielid - kan men geconfronteerd worden met de vraag om orgaandonatie. Hoewel elke Belg, tenzij er verzet werd aangetekend, automatisch in aanmerking komt als donor, wordt toch nog steeds de vraag gesteld aan de nabestaanden van de pas gestorvene.

Wildgroei vzw Limburg werd opgericht in 1992 en wil in eerste instantie emotionele steun verlenen aan patiënten met een niet-goedaardige hematologische aandoening en hun familieleden. Vervolgens wil de vereniging informatie aanbieden die niet, of in onvoldoende mate, aan bod komt via de gekende kanalen. Verder wil de groep onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen.

Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.

Werking: Deze groep richt zich tot iedere gelaryngectomeerde en sympathisant. Op verzoek worden nieuwe patiënten bezocht aan huis of in het ziekenhuis, zowel voor als na de ingreep. Ook organiseren zij om de drie maanden een samenkomst.

MS Kring de Hoorn - Multiple sclerose, kortweg MS genoemd , is een neurologische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg, noodzakelijk voor het coördineren van allerlei bewuste en onbewuste activiteiten die wij in het dagelijkse leven ondernemen. Voorbeelden hiervan ; bewegen, spreken, denken.

De Astma en Allergiekoepel vzw werd in het kader van de actie Levenslijn 2000 opgericht door drie Vlaamse patiëntenverenigingen: Astmafonds vzw, Astma en Allergie vzw (de vroegere Astmastichting België vzw) en Allergiepreventie vzw. De vzw Allergiepreventie is volledig geïntegreerd in de werking van de Astma en Allergiekoepel vzw. Samen willen zij eensluidende informatie verstrekken over astma en allergie, de belangen van astmatische en allergische personen verdedigen en samen met andere organisaties projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Klippel en Trenaunay beschreven in 1900 voor het eerst een zeldzame aangeboren aandoening, waarbij een combinatie van drie afwijkingen aan één of meerdere ledematen voorkomt, nl. wijnvlek, uitgezette aders en/of spataders en een groeiafwijking van bot- en/of weke delen.

Co-Dependents Anonymous is een herstelprogramma voor over-afhankelijkheid van anderen, waar eenieder ervaring, kracht en hoop kan delen aangaande zijn of haar inspanningen om vrijheid te vinden waar er gevangenschap was en vrede waar er chaos was in onze relaties met anderen en met onszelf. De meesten van ons hebben gezocht naar manieren om de conficten in onze kindertijd en in onze relaties op te lossen.

In Vlaanderen zorgen naar schatting bijna 1 op 6 mensen thuis voor een langdurig zieke, een persoon met een handicap of een zorgafhankelijke oudere. In de toekomst verwacht men nog een stijging van het aantal zorgafhankelijke personen die thuis verzorgd worden. Mantelzorgers worden voor heel wat moeilijkheden geplaatst, zoals aan huis gebonden zijn, isolement, extra fysieke en financiële belasting en onvoldoende ondersteuning en erkenning.

De groep staat open voor mensen met OI en hun familie. Aanvankelijk werd als voornaamste doelstelling geformuleerd: het uitwisselen van ervaringen en het onderlinge contact met lotgenoten. Na enkele informele bijeenkomsten werd de nood aan medische informatie sterk aangevoeld. Daarom werd contact gezocht met een ziekenhuis waar een arts zich bereid verklaarde de nodige informatie bijeen te brengen en de mensen met OI op medisch gebied te adviseren.

Men besluit tot een transplantatie van de lever wanneer de lever zijn functie niet meer vervult. Bij volwassenen is dit voornamelijk ten gevolge van een ongeval, levercirrose of -tumoren. Bij kinderen gaat het vooral om misvormingen van de galwegen en metabolische stoornissen.

ovnp.be - In 1981 werd de Oudervereniging voor Nierpatiëntjes opgericht, dit is voor de ouders van de groep Vlaamse nierpatiënten van 0 tot 18 jaar.

De vereniging stelt zich tot doel informatie te verstrekken aan ouders van nierpatiëntjes, het contact tussen ouders onderling en tussen ouders, artsen en verplegend personeel te bevorderen.

Hof van Heden is een steun- en zelfhulpgroep onder professionele begeleiding voor iedereen die kanker heeft of had. De groep richt zich tot alle mensen met kanker en komt een keer per maand samen. Het doel is mekaar steunen en helpen, emoties verwerken, de draagkracht vergroten, de druk op partner en de familie verlichten.

Over ons Voorstelling van de vzw “Ouders van een vermoord kind” De vzw “Ouders van een vermoord kind” is een ondersteunde zelfhulpgroep voor ouders wiens kind vermoord werd. De vzw werd in 1989 opgericht door een samenwerking tussen de ouders van een vermoord kind en de hulpverleners van de dienst slachtofferhulp in Leuven. De ouders hadden nood aan steun en troost en hoopten dit bij elkaar te vinden.

Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

Een laryngectomie duidt op het heelkundig verwijderen van het strottenhoofd, samen met de stembanden. Hierdoor ondervinden patiënten heel wat hinder om zich verstaanbaar te maken. Ze mijden daarom vaak alle contact met de buitenwereld. Het aanleren van de slokdarmspraak, knoopspraak of de Servoxspraak is moeilijk en dient gestimuleerd te worden.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.