Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

In 1987 hebben enkele ouders de Prader-Willi vereniging opgericht. De vereniging stelt zich tot doel informatie te verzamelen en die te verspreiden aan de hand van folders, boeken, dvd's en de Nieuwsbrief.

DE GRIJZE PANTERS vzw - Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de totale Vlaamse bevolking steeds toe. Oud worden betekent echter niet langer noodzakelijk hulpbehoevend en eenzaam worden. Meer 65+'ers dan vroeger voelen zich vitaal en een stijgende groep heeft de financiële middelen om een leuke oude dag te beleven. Uit onderzoek bij Vlaamse senioren blijkt dat 50 % tevreden is met zijn leven.

De vzw incest en seksueel geweld is een zelfhulpgroep die zich richt naar slachtoffers van incest en/of seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt al 25 jaar mensen die misbruikt zijn binnen of buiten de familiale sfeer en staat open voor:

X-FRAGIEL - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

“Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertien vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering uitmaken.

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

De zelfhulpgroep wil lotgenoten (ouders met ernstige vragen omtrent het vaccinatieschema bij hun kind) met elkaar in contact brengen en hun een eerste opvang bieden. De groep wil vooral informatie verschaffen aan ouders om hen toe te laten zelf te bepalen of zij hun kind al dan niet laten vaccineren. Ze trachten druk uit te oefenen op bepaalde instanties om de vaccinatieplicht af te schaffen en om een zo volledig mogelijke informatie te verschaffen.

Jopark is een internetcommunity uitgegroeid tot een virtuele zelfhulpgroep, afdeling van de Vlaamse Parkinsonliga.

Deze vereniging heeft tot doel alle mannen boven vijftig jaar die problemen hebben met prostaataandoeningen te helpen om samen met hun levenspartner en familie een gezond en productief leven te leiden op fysiek, psychisch, spiritueel en sociaal gebied. De groep wil dit realiseren door georganiseerde discussies, zowel formele als informele, in relatie tot de meest actuele en permanent evoluerende geneeskundige opties.

Stoma-Ilco v.z.w. - Er zijn plaatselijke afdelingen verspreid over het ganse land, vooral in het Nederlandstalige gedeelte. De plaatselijke afdelingen worden ook stoma-clubs genoemd en werken onder de koepel van Stoma-Ilco vzw. De plaatselijke afdelingen hebben een eigen bestuur dat vertegenwoordigd is in Stoma-Ilco vzw Nationaal.

Stoma - Actief stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, zowel medische, financiele als wettelijke informatie te bezorgen.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

De term 'dwarslaesie' duidt op een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor er geen impulsen meer van de hersenen naar de spieren kunnen gaan. Het is alsof je de kabel die de bediening (=hersenen) verbindt met een machine (=lichaam) doorknipt of beschadigt, zodat de gegevensstroom gestoord of onderbroken is.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

Zelfhulpgroep wijnvlek en hemangiomen - De zelfhulpgroep voor mensen met wijnvlekken en hemangiomen is een Limburgse vereniging die zich tot doel stelt de publieke opinie bewust te maken over wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber. We trachten een luisterend oor te bieden aan lotgenoten en hen te helpen met alle problemen die erbij komen kijken: administratieve en sociale begeleiding, het doorverwijzen naar de gepaste medische diensten,... Verder onderhouden we contacten met buitenlandse organisaties en medici en worden er regelmatig studiedagen en evenementen georganiseerd. Leden ontvangen onze nieuwsbrieven. Heb je vragen of wil je lid worden, dan kan je ons hier contacteren.

Tubereuze sclerose in vlaanderen (TSIV) - In mei 2003 kwamen we met enkelen samen in Turnhout, een stadje in het noorden van België. Het opzet was een regionale bijeenkomst met ondersteuning van STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland). We maakten daar al snel andere plannen. Na heel wat mailtjes onderling en een tweede bijeenkomst aan de zee, bestaat er nu ook een zelfhulpgroep voor TSC  in Vlaanderen. Onze naam is TSIV dat staat voor Tubereuze Sclerosis in Vlaanderen. Frans is niet onze moedertaal, we kunnen ons wel uitdrukken en behelpen als het moet, maar moeilijke of emotionele gesprekken, dat is iets heel anders. Als Nederlands sprekenden zijn en blijven we welkom bij de Nederlandse organisatie. We vonden het toch zinvol in Vlaanderen iets te organiseren vooral uit praktische overwegingen: scholen, begeleiding, opvang, toelagen enz. zijn in ons land nu eenmaal anders.

Over-Hoop is een initiatief van gezinnen met een kind dat verkeersslachtoffer is. Zij willen hun ervaringen delen met andere gezinnen in een vergelijkbare situatie zodat ze zich minder alleen voelen met hun zorgen en verdriet. Geregeld duiken er immers nieuwe moeilijkheden en vragen op rond zorg, revalidatiemogelijkheden en beperkingen.

VLATI staat voor "Vlaamse Tinnitus en Hyperacusisvereniging".
Wij zijn een zelfhulpgroep voor mensen met Tinnitus en/of Hyperacusis en aangesloten bij vzw Trefpunt Zelfhulp.
De mensen van het bestuur hebben zelf Tinnitus en/of Hyperacusis of zijn nauw betrokken bij deze problematiek.
Wij bieden een ledenblad aan en organiseren enkele bijeenkomsten per jaar.
Hierdoor kunnen je vragen, ideeën, ...aan bod komen.

vzw Incest Misbruik Limburg - De groep is er voor moeders van incestslachtoffers én de slachtoffers zelf. Er is voorzien in telefonische opvang en er is een praatgroep die samenkomt elke tweede dinsdag van de maand van 10 tot 14 uur. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen en daar voelt iedereen zich goed bij omdat ieder hetzelfde heeft meegemaakt. De groepsleden steunen mekaar en delen bruikbare ervaring en informatie.

Het misverstand vzw - Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.