Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Lotgenotengroep veroorzakers verkeersongeval: Sinds haar oprichting komen regelmatig veroorzakers van een verkeersongeval of hun gezinsleden met hun vragen terecht bij Rondpunt. Veroorzakers van een verkeersongeval hebben vrij gelijkaardige behoeften als slachtoffers, en daarnaast ook specifieke noden.

De vereniging werd eind '96 opgericht voor alle ex-poliopatiënten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Speciale aandacht wordt besteed aan postpolio's die dertig à veertig jaren na de virusinfectie allerhande klachten ondervinden. De stuurgroep komt meerdere malen per jaar samen en jaarlijks wordt een bijeenkomst belegd voor iedere polio met of zonder het postpoliosyndroom.

De zelfhulpgroep wil lotgenoten (ouders met ernstige vragen omtrent het vaccinatieschema bij hun kind) met elkaar in contact brengen en hun een eerste opvang bieden. De groep wil vooral informatie verschaffen aan ouders om hen toe te laten zelf te bepalen of zij hun kind al dan niet laten vaccineren. Ze trachten druk uit te oefenen op bepaalde instanties om de vaccinatieplicht af te schaffen en om een zo volledig mogelijke informatie te verschaffen.

HuisvandeMens Maasland - Er zijn meer vrouwen dan mannen in Vlaanderen. De hogere levensverwachting van vrouwen speelt hierbij een rol. Onderzoek wijst echter uit dat de globale gezondheidstoestand van vrouwen minder goed is en dat zij ook meer met psychische problemen te maken hebben.

De vzw incest en seksueel geweld is een zelfhulpgroep die zich richt naar slachtoffers van incest en/of seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt al 25 jaar mensen die misbruikt zijn binnen of buiten de familiale sfeer en staat open voor:

Deze groep wenst in de eerste plaats een vriendenkring te zijn voor weduwen en weduwnaars. Dit houdt in dat ze zich slechts openstellen voor mensen uit de regio Groot-Antwerpen, vanaf 55 tot de leeftijd van 70 jaar. Zij wensen ook de groep klein te houden om zodoende een hechte kennissenkring te vormen, wat niet inhoudt dat de groep nieuwe leden schuwt.

X-FRAGIEL - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

Naar schatting 20% Vlamingen gaat gebukt onder het verschijnsel verlegenheid. Verlegenheid is soms een sociale angst; angst om contacten te leggen in het openbaar, angst om te blozen, angst om vergaderingen bij te wonen. Verlegen mensen raken in dergelijke situaties het noorden kwijt en trachten deze confrontaties uit de weg te gaan. Eenzaamheid, onzekerheid en verlies aan zelfvertrouwen zijn hier gevolgen van.

Wij willen pleegouders samenbrengen. Mogelijk kunnen op die manier groepjes van pleegouders ontstaan, waar zowel de volwassenen als de kinderen zich thuisvoelen. Door deze ‘dichtbij-huis’ contacten kunnen pleegouders mekaar ook praktisch steunen. Een vriendenkring is dan nooit ver weg. 

 'Alleenstaande Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving'. Deze groep staat open voor vrouwen die zich alleen voelen en een groep zoeken om bij te horen. Er wordt 'ervaringsgericht' gewerkt vanuit de inbreng van de deelneemsters. Vrouwen van alle leeftijden, met of zonder relatie, gescheiden of samenwonend, weduwe of ongehuwd: alle vrouwen die zich alleen voelen, die een luisterend oor zoeken of het gevoel hebben niet volledig aan hun trekken te komen zijn welkom.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

Jopark is een internetcommunity uitgegroeid tot een virtuele zelfhulpgroep, afdeling van de Vlaamse Parkinsonliga.

Na het definitieve afscheid van de echtgenoot/echtgenote kan bij de achterblijvende partner een grote emotionele nood ontstaan, aan het doorbreken van de stilte en de eenzaamheid, aan affectie, aan begrip vooral. De vereniging "Weduwen en Weduwnaars Gent" wil hieraan tegemoetkomen, verwerking van het groot verdriet en gemis ondersteunen, eventuele sporen van depressie aldus ombuigen.

De term 'dwarslaesie' duidt op een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor er geen impulsen meer van de hersenen naar de spieren kunnen gaan. Het is alsof je de kabel die de bediening (=hersenen) verbindt met een machine (=lichaam) doorknipt of beschadigt, zodat de gegevensstroom gestoord of onderbroken is.

Similes vzw - Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

Zelfhulpgroep wijnvlek en hemangiomen - De zelfhulpgroep voor mensen met wijnvlekken en hemangiomen is een Limburgse vereniging die zich tot doel stelt de publieke opinie bewust te maken over wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber. We trachten een luisterend oor te bieden aan lotgenoten en hen te helpen met alle problemen die erbij komen kijken: administratieve en sociale begeleiding, het doorverwijzen naar de gepaste medische diensten,... Verder onderhouden we contacten met buitenlandse organisaties en medici en worden er regelmatig studiedagen en evenementen georganiseerd. Leden ontvangen onze nieuwsbrieven. Heb je vragen of wil je lid worden, dan kan je ons hier contacteren.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.