Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De vereniging zonder winstoogmerk Dysmelia heeft tot doel de integratie van dysmelische personen, vooral de kinderen, te bevorderen.

DE GRIJZE PANTERS vzw - Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de totale Vlaamse bevolking steeds toe. Oud worden betekent echter niet langer noodzakelijk hulpbehoevend en eenzaam worden. Meer 65+'ers dan vroeger voelen zich vitaal en een stijgende groep heeft de financiële middelen om een leuke oude dag te beleven. Uit onderzoek bij Vlaamse senioren blijkt dat 50 % tevreden is met zijn leven.

Deze groep wenst in de eerste plaats een vriendenkring te zijn voor weduwen en weduwnaars. Dit houdt in dat ze zich slechts openstellen voor mensen uit de regio Groot-Antwerpen, vanaf 55 tot de leeftijd van 70 jaar. Zij wensen ook de groep klein te houden om zodoende een hechte kennissenkring te vormen, wat niet inhoudt dat de groep nieuwe leden schuwt.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

Werking: t'Rolt is een vereniging opgericht door ex-patiënten van het revalidatiecentrum Pellenberg met als doel het verder helpen van ex-patiënten die het centrum verlaten hebben en met vragen of problemen zitten. Wanneer mensen op revalidatie liggen worden ze langs alle kanten verder geholpen en kunnen ze met hun problemen terecht bij de therapeuten (dokters, ergo, sociaal assistenten,...) die hen een antwoord kunnen geven op hun vragen.

vzw Moeders tegen Incest adj is een ongebonden vereniging van en voor moeders van incestslachtoffers. Alle leden van een getroffen gezin zijn slachtoffers en hebben hulp nodig. Wij bieden een veilige plaats waar zij terecht kunnen zonder de dader tegen te komen. Wij hebben de laagste drempel: ook zij die geen aanklacht wensen te doen kunnen bij ons terecht.

De Psoriasis Liga Vlaanderen is een zelfhulpgroep voor mensen met de huidziekte psoriasis en met psoriasis gecombineerd met reuma. De laatste psoriasisvorm wordt ook 'psoriasis artritis' of 'PsA' genoemd. Bij 20 tot 30 % van de psoriasispatiënten worden gewrichtsklachten (reuma) vastgesteld. De vereniging heeft meer dan 30 jaar ervaring met beide vormen van psoriasis.

Wij willen pleegouders samenbrengen. Mogelijk kunnen op die manier groepjes van pleegouders ontstaan, waar zowel de volwassenen als de kinderen zich thuisvoelen. Door deze ‘dichtbij-huis’ contacten kunnen pleegouders mekaar ook praktisch steunen. Een vriendenkring is dan nooit ver weg. 

De vereniging werd eind '96 opgericht voor alle ex-poliopatiënten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Speciale aandacht wordt besteed aan postpolio's die dertig à veertig jaren na de virusinfectie allerhande klachten ondervinden. De stuurgroep komt meerdere malen per jaar samen en jaarlijks wordt een bijeenkomst belegd voor iedere polio met of zonder het postpoliosyndroom.

De zelfhulpgroep wil lotgenoten (ouders met ernstige vragen omtrent het vaccinatieschema bij hun kind) met elkaar in contact brengen en hun een eerste opvang bieden. De groep wil vooral informatie verschaffen aan ouders om hen toe te laten zelf te bepalen of zij hun kind al dan niet laten vaccineren. Ze trachten druk uit te oefenen op bepaalde instanties om de vaccinatieplicht af te schaffen en om een zo volledig mogelijke informatie te verschaffen.

De vzw incest en seksueel geweld is een zelfhulpgroep die zich richt naar slachtoffers van incest en/of seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt al 25 jaar mensen die misbruikt zijn binnen of buiten de familiale sfeer en staat open voor:

De Vlaamse Stotter Unie (VSU) werd in 2001 opgericht door 'founding father' Geert Baeyens. Als zware stotteraar was hij bij de Franse IEB (“Institut International d’Elimination du Bégaiement”: zie onder) van Ivan Impoco een stage in Brussel gaan volgen om beter te kunnen spreken. Deze vierdaagse stage had zijn leven compleet veranderd, want als zware stotteraar kon hij voortaan vloeiend spreken !

Stomaverenigingen Brugge - Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

“Von Hippel-Lindau Familie Alliantie”, of kortweg VHLFA, is de hoopvolle naam voor een nieuwe belangengroep, opgericht sinds 1998. Een vereniging die bedoeld is voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij het VHL-syndroom. Dat kan zijn als patiënt, partner, ouder, familielid, … medisch specialist.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

Pulmonale hypertensie (PH) is een ziekte waarbij men een hoge bloeddruk heeft in de bloedvaten van de longen (bloedcirculatie in de longen). Pulmonale Hypertensie wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt. De symptomen doen denken aan astma: snel ademen en hyperventilatie. Alleen via een grondig hartonderzoek kun je constateren dat je met een PH-patiënt te maken hebt. Door een onbekende oorzaak is de wand van het bloedvaten van de longen gaan groeien. Dit drukt het vat dicht. Het is een onomkeerbaar proces. Het hart krijgt steeds meer moeite om het bloed door de longen heen te pompen en de rechter hartkamer zwelt op. Doordat er te weinig bloed door de longen gaat, komt er te weinig zuurstof in het bloed. Er ontstaan problemen met het hart: hartfalen en hartritmestoornissen.

Zelfhulpgroep wiegendood Waasland - De zelfhulpgroep biedt eveneens opvang aan ouders van near-miss kindjes of kindjes gestorven aan wiegendood beperkt tot de regio Waasland. Zij organiseren een jaarlijkse contactavond in nauwe samenwerking met de wiegendoodcentra en verspreiden informatie over het vroegtijdig opsporen van risicokinderen.

 'Alleenstaande Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving'. Deze groep staat open voor vrouwen die zich alleen voelen en een groep zoeken om bij te horen. Er wordt 'ervaringsgericht' gewerkt vanuit de inbreng van de deelneemsters. Vrouwen van alle leeftijden, met of zonder relatie, gescheiden of samenwonend, weduwe of ongehuwd: alle vrouwen die zich alleen voelen, die een luisterend oor zoeken of het gevoel hebben niet volledig aan hun trekken te komen zijn welkom.

UilenSpiegel vzw zet zich in voor de cliënten van de GGZ, vertegenwoordigt de stem van de patiënt bij de overheid, in het Vlaams Patiëntenplatform, de regionale zorgnetwerken en in sommige instellingen. Een groepje vrijwilligers neemt die taken op zich. Momenteel fungeert Wouter als coördinator die de intervisiemomenten animeert. Een aantal nieuwe vertegenwoordigers wordt klaargestoomd in een opleidingstraject. 

UilenSpiegel krijgt op jaarlijkse basis een betoelaging’ van  het Ministerie van Volksgezondheid waardoor  wij kunnen beschikken wij over 1,3 VTE personeelsleden. We kunnen ook rekenen op de enthousiaste inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Zelfhulpgroep wijnvlek en hemangiomen - De zelfhulpgroep voor mensen met wijnvlekken en hemangiomen is een Limburgse vereniging die zich tot doel stelt de publieke opinie bewust te maken over wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber. We trachten een luisterend oor te bieden aan lotgenoten en hen te helpen met alle problemen die erbij komen kijken: administratieve en sociale begeleiding, het doorverwijzen naar de gepaste medische diensten,... Verder onderhouden we contacten met buitenlandse organisaties en medici en worden er regelmatig studiedagen en evenementen georganiseerd. Leden ontvangen onze nieuwsbrieven. Heb je vragen of wil je lid worden, dan kan je ons hier contacteren.

Het misverstand vzw - Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.