Home Blindenzorg Licht en Liefde, hulp voor blinden en slechtziendenOmdat blinden en slechtzienden meetellen!

Blindenzorg Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is duidelijk over wat de rechten zijn van personen met een handicap. Kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de wensen van de persoon zelf. Wij bieden personen met een visuele handicap een ruime, vraaggestuurde zorg en assistentieaan.

We ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving. Letterlijk betekent inclusie: 'ingesloten worden': het duidt erop dat het vanzelfsprekend is dat iedereen - dus ook alle mensen met een handicap - er gewoon bijhoort. Op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, ...) moeten ook deze mensen kunnen deelnemen als volwaardig burger. Blinde en slechtziende mensen hebben daarenboven een originele 'kijk' op de wereld, die verrijkend kan zijn. We ijveren ervoor dat alle drempels die leiden tot uitsluiting weggewerkt worden, dat de samenleving inspanningen levert om zich toegankelijk te maken. We helpen de persoon met een handicap om dit alles tegemoet te komen door zichzelf ervoor te wapenen en te ontplooien.

Opgericht in 1923, is Licht en Liefde door de jaren heen een veelzijdig netwerk geworden. We bestaan een halve eeuw langer dan de door de overheid georganiseerde gehandicaptenzorg. Al die tijd samenwerken en -leven met slechtzienden en blinden bouwde een schat van ervaringen op. Bijgevolg is expertise onze grote kracht. Hierbij is ervaringsdeskundigheid (de ervaringen van blinde of slechtziende personen zelf) een onuitputtelijke inspiratiebron. De dialoog met de deskundigheid van vrijwilligers, beroepskrachten en experten is bijzonder verrijkend. We stellen hoge eisen aan de experten: ze zijn beroepskrachten die veelvuldig, langdurig, geschoold, wetenschappelijk onderbouwd en steeds met aftoetsing t.o.v. ervaringsdeskundigheid hun expertise opbouwden.

Door deze zorgvuldig, met velen en brede deskundigheid, zijn we voor de overheid en andere organisaties een veelgevraagde entrouwe partner geworden. Verschillende overheidsinstanties doen graag beroep op onze experten op tal van gebieden (webtoegankelijkheid, hoogtechnologische hulpmiddelen, toegankelijkheid, ...). Universiteiten, revalidatiecentra, voorzieningen voor personen met een handicap, mutualiteiten zetten onze beroepskrachten in wanneer ze met blinden of slechtzienden te maken hebben. Daarom worden steeds meer gekend als partnerorganisatie.

Vanuit liefdadigheid en diep aangevoelde solidariteit met de blinde en slechtziende medemensen maken waardevolle giften en legaten al vele tientallen jaren ons werk mogelijk. De maatschappelijke waarde hiervan is niet te meten en enorm. Naast de broodnodige beroepskrachten is de inzet van duizenden vrijwilligers altijd onmisbaar geweest voor onze organisatie.

Contact Algemene directie

Oudenburgweg 40
B-8490 Varsenare
Telefoon: 050-40 60 50
E-mail: alg.dir@lichtenliefde.be

website: Licht en Liefde

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Ze verbleef er tot haar overlijden in 1859. Samen met Laura Bridgman (Boston, USA) was zij één van de eerste doofblinde personen in de geschiedenis die een speciaal voor haar handicap bedachte opvoeding en onderwijs kreeg.

Het doel van de vereniging is de belangen te behartigen van doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen en volwassenen. De vereniging bestaat uit personen met een auditief-visuele beperking en personen die op één of andere wijze betrokken zijn bij doofblindheid (familie, vrijwilligers, tolken, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners),..

Als belangenvereniging organiseert de vereniging geen ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep. Van tijd tot tijd is er wel een studiedag, een training of een vormingsmoment.

Voor ontspanning en ontmoeting kunnen mensen met een auditief-visuele beperking terecht bij de Helen Keller Club en t’Brugske waarover je meer kan vinden op www.ushersyndroom.be

De vereniging wil:

- doofblindheid en de noden van doofblinde personen maatschappelijk bekendmaken;

- in samenwerking met professionelen een informatie- en contactpunt zijn i.v.m. doofblindheid;

- doofblinde personen en hun verwanten en begeleiders met elkaar in contact brengen;

- doofblinden vertegenwoordigen;

- de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en aangepaste begeleidingsvormen en netwerken stimuleren.

De vereniging werkt nauw samen met belangenorganisaties van doven, slechthorenden en personen met een visuele beperking alsook met professionele hulpverleners. De vereniging verspreidt een informatieblad en staat in nauw contact met gelijkaardige verenigingen in Europa.

Paul Bulckaert   Snaggaardstraat 9, 8000 BRUGGE   Tel: 050/34.03.41   Fax: 050/33.73.06   e-mail: info@annatimmerman.be

Website: www.annatimmerman.be

Regionale contactpersonen

Marlene Daelman   Snaggaardstraat 9, 8000 BRUGGE    Tel: 050/340.341   e-mail: marlene.daelman@mpi-spermalie.be

Memo: contactpersoon doofblinde kinderen

Peter Vanhoutte    

R. Sabbestraat 15

8790 WAREGEM     

e-mail: peter.vanhoutte@base.be

 

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.