Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Meerlingen.org - Onze leden zijn voornamelijk ouders van meerlingen die op zoek zijn naar informatie over en tips uitwisselen voor de opvoeding en ontwikkeling van meerlingen.

Deze website bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het meerlingenforum Dagelijks worden er op het forum nieuwe verhalen, tips, vragen en informatie gepost door onze leden over meerling en gerelateerde thema's. Om deze informatie te bekijken dien je wel geregistreerd te zijn als lid. Dit is geheel gratis en kan trouwens volstrekt anoniem. Als lid hoef je trouwens niet actief deel te nemen aan de discussies, je kan alles passief meevolgen.

Wij gaan u trachten duidelijk te maken waar de zelfhulpgroep voor staat en de werking van de vereniging. In feite gaan we dat moeilijk woord "gelaryngectomeerde" vertalen in stembandloze. De zelfhulpgroep is er in de eerste plaats voor lotgenoten, maar ook voor professionelen zoals geneesheren, logopedisten, verplegend personeel, hulpverleners, enz

Co-Dependents Anonymous is een herstelprogramma voor over-afhankelijkheid van anderen, waar eenieder ervaring, kracht en hoop kan delen aangaande zijn of haar inspanningen om vrijheid te vinden waar er gevangenschap was en vrede waar er chaos was in onze relaties met anderen en met onszelf. De meesten van ons hebben gezocht naar manieren om de conficten in onze kindertijd en in onze relaties op te lossen.

Uit gesprekken en reacties van Ménière-patiënten kwam naast het probleem "behandeling", ook het zich alleen en geïsoleerd voelen naar voren. De Vereniging wil daaraan verhelpen door:

De plaatselijke vrijwilligerscomités en zelfhulpgroepen voor MS-patiënten worden ondersteund door de provinciale afdelingen van de MS-Liga. Regelmatig worden informatiebijeenkomsten georganiseerd rond bijvoorbeeld medische, psychosociale of juridische aspecten. Info en contact ook via de MS-Liga Vlaanderen of via de sociale diensten per provincie.

Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.

Kanker is een aandoening waarbij cellen ongeremd beginnen te groeien en de normale samenhang van de cellen verloren gaat. Dit is wat men noemt een kwaadaardige tumor en veroorzaakt onder andere drukverschijnselen in zijn omgeving, wat leidt tot vernietiging van de weefsels.

Ongeveer 10 à 15% van de koppels met kinderwens wordt geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen. De oorzaken van onvruchtbaarheid (infertiliteit) kunnen erg uiteenlopend zijn en zowel bij de man als bij de vrouw voorkomen.

Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

Een zelfhulpgroep voor personen met darm-, blaas- en/of incontinentieproblemen.

In Vlaanderen zorgen naar schatting bijna 1 op 6 mensen thuis voor een langdurig zieke, een persoon met een handicap of een zorgafhankelijke oudere. In de toekomst verwacht men nog een stijging van het aantal zorgafhankelijke personen die thuis verzorgd worden. Mantelzorgers worden voor heel wat moeilijkheden geplaatst, zoals aan huis gebonden zijn, isolement, extra fysieke en financiële belasting en onvoldoende ondersteuning en erkenning.

Hof van Heden is een steun- en zelfhulpgroep onder professionele begeleiding voor iedereen die kanker heeft of had. De groep richt zich tot alle mensen met kanker en komt een keer per maand samen. Het doel is mekaar steunen en helpen, emoties verwerken, de draagkracht vergroten, de druk op partner en de familie verlichten.

Werking: Deze groep richt zich tot iedere gelaryngectomeerde en sympathisant. Op verzoek worden nieuwe patiënten bezocht aan huis of in het ziekenhuis, zowel voor als na de ingreep. Ook organiseren zij om de drie maanden een samenkomst.

KKOL vzw - Kinderkanker Leuven Oudervereniging vzw is een team van vrijwilligers van ouders met kinderen die momenteel behandeld worden of vroeger in behandeling zijn geweest op de afdeling kinderoncologie van UZ Gasthuisberg te Leuven.

Nabestaanden Van Donoren vzw - Op het moeilijkste moment in het leven – bij het overlijden van de partner, kind, broer, zus of een ander dierbaar familielid - kan men geconfronteerd worden met de vraag om orgaandonatie. Hoewel elke Belg, tenzij er verzet werd aangetekend, automatisch in aanmerking komt als donor, wordt toch nog steeds de vraag gesteld aan de nabestaanden van de pas gestorvene.

Wildgroei vzw Limburg werd opgericht in 1992 en wil in eerste instantie emotionele steun verlenen aan patiënten met een niet-goedaardige hematologische aandoening en hun familieleden. Vervolgens wil de vereniging informatie aanbieden die niet, of in onvoldoende mate, aan bod komt via de gekende kanalen. Verder wil de groep onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen.

Een laryngectomie duidt op het heelkundig verwijderen van het strottenhoofd, samen met de stembanden. Hierdoor ondervinden patiënten heel wat hinder om zich verstaanbaar te maken. Ze mijden daarom vaak alle contact met de buitenwereld. Het aanleren van de slokdarmspraak, knoopspraak of de Servoxspraak is moeilijk en dient gestimuleerd te worden.

Ons uitgangspunt is dat armoede een onrecht is. Iedereen in België heeft ‘sociale grondrechten’ die sinds 1994 in de grondwet vastliggen. (art. 23). “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.”

De Lage Drempel vzw - Door verlies van een job, invaliditeit, ziekte, hoge uitgaven volstaat voor een gezin met kinderen vaak het beschikbare inkomen niet. Men spreekt van een laag inkomen indien de maandelijkse netto-inkomsten lager liggen dan 700 euro en het gezin één of meerdere kinderen telt.

Men besluit tot een transplantatie van de lever wanneer de lever zijn functie niet meer vervult. Bij volwassenen is dit voornamelijk ten gevolge van een ongeval, levercirrose of -tumoren. Bij kinderen gaat het vooral om misvormingen van de galwegen en metabolische stoornissen.

Hepatotransplant-Gent vzw - Heel wat mensen die voor het eerst met longfibrose geconfronteerd worden, hadden nog nooit van deze aandoening gehoord. Vooral de ernst van de ziekte kan voor de patiënt en zijn omgeving zeer ingrijpend zijn.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.